Anvende, vedlikeholde og ta vare på utstyr og redskaper på en hensiktsmessig måte